Giá vàng suy yếu

Giá vàng suy yếu

Nguyên nhân dịp đốn khiến giá như vàng đi xuống là chỉ số mệnh USD tăng nặng trong suốt ngày bữa qua sau khi chạm ngữ thấp nhất 6 phẳng phiu. Cùng nhát, giá như dẫu thô kệch trên sàn Nymex cũng suy yếu và quách sát sao ngữ thấp nhất 4 tháng thứ phẳng

countinue reading